Dotační možnosti pro malé a střední podniky v roce 2024

Autor: Jan Pavelka

Už jste slyšeli o nových dotacích pro malé a střední podniky, které jsou vypsané na rok 2024? Přinášíme Vám jejich přehledný soupis. Pokud Vás některá z výzev zaujme a chtěli byste se dozvědět více, dejte nám vědět. Náš tým projektových manažerů Vám rád pomůže nejen najít správnou cestu k financím, ale i vyšlapat ji bez zbytečného potu a slz.

1. Digitální podnik

Dotace na: pořízení IT vybavení
Velikost podniku: malý, střední
Výše dotace: 1–15 mil. Kč
Start výzvy: program se připravuje
Procenta podpory: až 60 %

Základní informace

Cílem dotační výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a posílit jejich výkonnost a konkurenceschopnost.

Příjem žádostí: předpoklad 3. čtvrtletí 2024
Způsob hodnocení: průběžný
Maximální výše dotace: 15 mil. Kč na 1 projekt
Alokace výzvy: 1 mld. Kč (bude upřesněno)

Na co můžete dotaci využít

Investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo čerpání služeb s ICT spojených. Finanční podpora musí směřovat na náklady, které souvisejí se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, případně založení nové provozovny.

Informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend (ERP, CRP, DMS, BIM, CDE ad.).

Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům:

Dotace Digitální podnik - tabulka ukazující míru podpory v jednotlivých krajích

Kdo může dotaci získat

Míra podpory

Celkem 30–60 %; míra podpory se liší podle regionu a velikosti podniku.

Více informací se dozvíte na webových stránkách výzvy Digitální podnik.

2. Proof of Concept

Výzva II
Ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Cílová skupina: malé a střední podniky, small mid-caps a výzkumné organizace
Celkové způsobilé výdaje:
– A. 1–10 mil. Kč
– B. 1–50 mil. Kč
Míra podpory: 25–70 %
Zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2024
Ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2024
Alokace: 250 mil. Kč

Co je cílem výzvy?

Ověření proveditelnosti výzkumných aktivit s vysokou mírou rizika a vysokým inovačním potenciálem a dopracování výsledků výzkumu a vývoje do finální fáze.

Podporované aktivity:

A. Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh.

B. Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Výstupy projektu

Aktivita A. Studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností včetně ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh.

Aktivita B. Finální prototyp ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Více informací se dozvíte na webových stránkách výzvy Proof of Concept.

3. The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Míra podpory: až 50 %
Velikost projektu: až 20 mil. Kč dotace
Místo realizace: na celém území ČR
Žadatel: podniky malé a střední velikosti

Hlavní cíl

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program The Country for the Future podporuje inovace produktu i postupů.

Podpora širokého spektra aktivit, jejichž výstupem je inovace výrobku, služby, postupu nebo inovace organizační, která disponuje prvkem (prvky) digitalizace. Podpora se proto vztahuje na průmyslový výzkum, experimentální vývoj, ale také na veškeré náklady spojené se zaváděním inovace do praxe. Způsobilými náklady jsou mzdy a pojistné zaměstnanců, odpisy zařízení, poradenské služby, režijní náklady, materiál, náklady na poznatky nebo například patenty. Program je určen pro podniky malé a střední velikosti s místem realizace na celém území ČR, včetně Prahy.

Na co lze dotaci využít?

Více informací se dozvíte na webových stránkách výzvy The Country for the Future.