Souhlas se zpracováním osobních údajů


  1. Úvodní informace

Společnost AQE advisors, a.s., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno, IČO: 26954770 (dále jen “Společnost”), tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů), na základě kterých Společnost jako správce nakládá s osobními údaji osob, které vyplnili zejména do formuláře na webových stránkách www.academyhub.cz, na přidružených stránkách společnosti (www.aqeacademy.cz) nebo na sociální sítě Společnosti.

  1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti zejména s vyplněním objednávky nebo například nezávazné poptávky, zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, titul, pracovní zařazení v místě pracoviště, e-mail, identifikační údaje firmy, adresa fyzické osoby.

  1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu a pro účely marketingu po dobu trvání udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle po dobu 5 let od data posledního udělení souhlasu.

  1. Kontaktní údaje správce a zástupce

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem (např. za účelem zrušení souhlasu atp.):

  1. Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  1. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím (nebo pokud se jedná o osobu, která subjekt údajů přihlašuje na vzdělávací program, dává tímto osoba, přihlašující subjekt údajů najevo, že má oprávnění od subjektu údajů udělit tento souhlas), aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023